کمیته علمی

دکتر ئاسو اسماعیل پور   ........     دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی میعاد

 

آقای جمال زهرا    ................      دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی میعاد

 

خانم سارا آذرکمان   ..............      دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی میعاد