تمدید مهلت ارسال مقالات


نظر به تماس های مکرر پژوهشگران عزیز که در سامانه ثبت نام کرده اند ولی به دلایلی موفق به ارسال مقالات خود نشده اند، به اطلاع می رساند پیرو تصمیم و نظر شورای سیاست گذاری کنفرانس و موافقت ریاست محترم کنفرانس مهلت ارسال مقالات تا مورخ 25 آبان ماه تمدید گردید.

با تشکر دبیرخانه کنفرانس ملی دانشگاه میعاد